Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Dodatki Mieszkaniowe/Od czego zależy przyznanie dodatku

Od czego zależy przyznanie dodatku

Średni dochód na miesiąc

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym i 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023r. wyniosło 7155,48 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024r.)

Dochód gospodarstwa domowego stanowią, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 • przychody podlegające opodatkowaniu, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.3 ust.1c ustawy o świadczeniach rodzinnych) wszystkich osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie, wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki chorobowe,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie,
 • stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej,
 • deputat węglowy,
 • zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

WAŻNE !

Przy obliczaniu dochodu gospodarstwa domowego nie uwzględnia się dochodu osoby, która wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego lub zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dochodu osoby przebywającej w :

 • domu pomocy społecznej
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 • schronisku dla nieletnich
 • zakładzie poprawczym
 • zakładzie karnym
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie całodobowe utrzymanie.

Powierzchnia zajmowanego lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m² - dla 1 osoby,
 • 40m² - dla 2 osób,
 • 45m² - dla 3 osób,
 • 55m² - dla 4 osób,
 • 65m² - dla 5 osób,
 • 70m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak:

 • pokoje,
 • kuchnie,
 • spiżarnie,
 • przedpokoje,
 • alkowy,
 • hole,
 • korytarze,
 • łazienki,
 • inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym.

Nie wlicza się:

 • balkonów,
 • tarasów,
 • loggii,
 • antresoli,
 • szaf i schowków w ścianach,
 • pralni,
 • suszarni,
 • wózkowni,
 • strychów,
 • piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Ważne !
Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m
2.

Normatywną powierzchnie powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-02-28 10:13
Wytworzenie publikacji
Michał Goc 2024-02-28 10:13
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-28 10:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry