Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Dodatek Osłonowy

Dodatek Osłonowy

KRYTERIUM DOCHODOWE

 

Jeśli Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 

1.500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 

możesz starać się dodatek osłonowy.

 

UWAGA!!

 

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

 

gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie

gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

 

Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym - wysokość:

 

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 

gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;

gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;

gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;

gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

 

WAŻNA INFORMACJA

 

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny)

 

KTO WCHODZI W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

 

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

 

Podaj swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres e-mail.

 

WAŻNE

 

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

 

Wnioski dla osób mających miejsce zamieszkania w Czeladzi będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ulicy 17 Lipca 12 (były sklep sportowy) w godzinach pracy Ośrodka.

 

ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNY

 

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek osłonowy. Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu.

 

1 Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz.

 

2 Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

 

3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

 

4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)

 

5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail.

 

6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

PROCEDURA WS PRZYZNANIA DODATKU OSŁONOWEGO

 

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2020. Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021.

 

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 

- Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

 

 

- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

 

Ważne!

 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

 

Dochód podlegający odliczeniu:

 

Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić we wniosku o dodatek osłonowy.

 

Pliki do pobrania:

 

Kategoria: Dodatek Osłonowy [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-01-12 Wniosek o dodatek osłonowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1520
Wniosek o dodatek osłonowy 139.13KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2022-01-12 15:19
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2022-01-12 15:27
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2022-01-12 15:27
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2022-01-12 15:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
398
do góry