Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Dodatki Mieszkaniowe/Od czego zależy przyznanie dodatku

Od czego zależy przyznanie dodatku

Średni dochód na miesiąc

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym i 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022r. wyniosło 6346,15 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023r.)

Dochód gospodarstwa domowego stanowią, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób

przychody podlegające opodatkowaniu, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.3 ust.1c ustawy o świadczeniach rodzinnych) wszystkich osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie, wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się:

wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia
i agencyjnych, diety, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, deputat węglowy, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

WAŻNE !

Przy obliczaniu dochodu gospodarstwa domowego nie uwzględnia się dochodu osoby, która wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego lub zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dochodu osoby przebywającej w :

domu pomocy społecznej
młodzieżowym ośrodku wychowawczym
schronisku dla nieletnich
zakładzie poprawczym
zakładzie karnym
szkole, w tym w szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie całodobowe utrzymanie.

Powierzchnia zajmowanego lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m² - dla 1 osoby,
40m² - dla 2 osób,
45m² - dla 3 osób,
55m² - dla 4 osób,
65m² - dla 5 osób,
70m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

30% albo
50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Ważne !
Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m
2.

Normatywną powierzchnie powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2023-02-16 12:56
Wytworzenie publikacji
Anna Mentel - Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych 2023-02-16 12:55
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2023-02-16 12:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
112
do góry