Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Dodatki Mieszkaniowe/Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy

Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłaca się go w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek.

Kiedy następuje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa. W przypadku uregulowania należności w określonym powyżej terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Ważne!

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry