Strona główna/BIP/Projekty/Projekt "Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej"

Projekt "Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi współrealizuje ze Stowarzyszeniem Twórczych Umysłów projekt pn. „Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

 • Wartość projektu: 459 599,90
 • Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 436 619,90 zł (95 %)
 • Wkład własny Stowarzyszenia Twórczych Umysłów, 22 980,00 zł (5 %)
 • Termin realizacji projektu: 1 marca 2017 r.- 31 sierpnia 2018 r.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziom zdolności do zatrudnienia
40 osób (25K/15M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Czeladzi, poprzez rozwinięcie ich kompetencji społecznych oraz zawodowych.

Kluczowe działania

 • I moduł obejmuje cykl 16 zajęć grupowych tj. warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych, grupę wsparcia, warsztaty z dietetykiem i stylistką oraz dwa wyjścia integracyjno- motywujące.
 • II moduł obejmuje spotkania indywidualne. Sesje job coachingu, dzięki którym Uczestnik wyznaczy swój cel zawodowy i drogę do jego osiągnięcia. Pracownię CV, dzięki czemu Uczestnik utworzy profesjonalny komplet dokumentów aplikacyjnych. Spotkania z pracownikiem socjalnym mające na celu rozwiązywanie bieżących trudności życiowych.
  * Uczestnicy mogą zgłosić potrzebę na dodatkowe wsparcie w zakresie: poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapii oraz mediacji rodzinnych.
 • III moduł kursy i staże zawodowe. Osoby, które mają niski poziom kompetencji zawodowych mogą skorzystać z oferty indywidualnego doboru kursu w oparciu o wcześniej określony cel zawodowy. Natomiast Uczestnicy, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego mogą skorzystać z płatnego stażu.
 • IV moduł poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Uczestnicy, którzy ukończyli część grupową i indywidualną, a także Uczestnicy powracający z kursu lub stażu uzyskują wsparcie w zakresie przedstawiania ofert pracy dopasowanych do celu zawodowego oraz przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych.

Kto może zostać Uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej?

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 • zamieszkiwać teren gminy Czeladź,
 • mieć ukończony 18 rok życia,
 • być osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
 • spełniać kryterium osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej; lub
  2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r., o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. Z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.); lub 
  3. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jak się zgłosić do udziału w projekcie?

Zgłosić chęć udziału można:

 • Jeśli korzystacie Państwo z pomocy tut. Ośrodka- pracownikowi socjalnemu w każdym z 4 Zespołów Pracowników Socjalnych, zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.
 • Jeśli nie korzystacie Państwo z pomocy tut. Ośrodka- kierownikowi Klubu Integracji Społecznej w siedzibie Klubu przy ul. Wojkowickiej 2/405, III piętro

Logo projektu

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:02
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry