Strona główna/BIP/Projekty/Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”/Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w (..)

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2022

Kwota dofinansowania w 2022 roku : 248 216,80

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.


W ramach Programu w MOPS Czeladź realizowane są 2 moduły:

  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole lub w sytuacji braku możliwości realizacji świadczenia w formie posiłku dla dziecka w żłobku/przedszkolu/szkole z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie posiłku w Punkcie Żywienia MOPS Czeladź.

Adresaci programu:
MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

- tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom, których dochód nie przekracza kwoty 1164,00 zł oraz rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie).

Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

Załączniki:

Plakat Posiłek w szkole i w domu 2021

Plakat Posiłek w szkole i w domu 2022

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2022-06-08 14:34
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2023-11-30 12:36
Wytworzenie publikacji
Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych 2023-11-30 12:26
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2023-11-30 12:26
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry