Stypendium szkolne

Pomoc Materialna Dla Uczniów

Informacja o udzieleniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź.
Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/373/2016 z dnia 28 września 2016 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Czeladź, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VI/104/2015 z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź, wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VIII/146/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/104/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 20 kwietnia 2015 Poz. 2357)

Stypendium szkolne.

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie z uwzględnieniem miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 - pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj Dz.U.2020r poz.1876) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2021 poz. 1296 w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych, oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym i przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2
 • Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zawiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to tylko uczniów szkół ponadpodstawowych).

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych.

Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium szkolne- przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600,00zł netto od 1 stycznia 2022.

Jako rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące zgodnie z art.6 pkt.14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj Dz. U. z 2023r. poz. 901).

Do obliczenia dochodu stosuje się zasady zawarte w art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym, o których mowa w art.90c ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty,
 2. jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych,
 3. wartości świadczeń w naturze,
 4. świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie- użytecznych,
 5. zasiłków celowych,
 6. świadczenia wychowawczego 500 +.
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 8. Świadczenia z programu Dobry Start (300+)
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095);

Do wyliczenia dochodu przyjmujemy dochód netto, co w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oznacza pomniejszenie dochodu brutto o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ( faktycznie zapłacone)
 3. kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób ( pomniejszenie dotyczy alimentów płaconych poza budżet rodziny starającej się o stypendium - alimenty otrzymywane na dzieci zamieszkujące w rodzinie ubiegającej się o stypendium należy wliczać do dochodu).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 27, w terminie od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPS Czeladź, ul. 17 Lipca 27, pokój nr 6.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) lub dokumenty potwierdzające uzyskiwane w rodzinie dochody.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium szkolnego udzielają pracownicy MOPS przy ulicy 17 Lipca 27, pokój nr 6 lub telefonicznie +48 32 265 14 42 w godzinach:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00
 • wtorek - czwartek 8:00 - 15:00
 • piątek 8:00 - 13:00
Kategoria: Sypendium Szkolne [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-06-11 Wniosek stypendium.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
Wniosek stypendium.pdf 366.5KB zobacz
pdf 2024-02-28 Klauzula Informacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Klauzula Informacyjna 61.48KB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
pdf 0000-00-00 wykaz wydatków kwalifikowanych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1377
wykaz wydatków kwalifikowanych.pdf 598.37KB zobacz
pdf 0000-00-00 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 848
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf 189.38KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2024-06-11 12:58
Wytworzenie publikacji
Anna Wójcik - Starszy Inspektor 2024-06-11 12:58
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-06-11 12:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
213
do góry