Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

Zasiłek stały

Przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

 

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobą w rodzinie;
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 • kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 776 zł
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie
 3. w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany:
  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
  • zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wysokość i okres zasiłku celowego

Wysokość świadczenia ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Wysokość zasiłku celowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.

 

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Punkt mieści się w Kamienicy Konarzewskich przy ul. Rynek 22, pokój 210, I piętro.
Zapisy do specjalistów odbywają się w godzinach ich dyżurowania pod numerem telefonu: 607-089-993.
Pomoc udzielana przez specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym jest bezpłatna. Osoby w trudnej sytuacji osobistej i życiowej mogą skorzystać z:

 • Konsultacje w sprawach przemocy domowej
  poniedziałki od 16:00 do 19:00
 • Zajęcia psychoterapeutyczne dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  wtorki od 8:00 do 21:00
 • Porady prawne
  środy od 15:00 do 19:00
 • Konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin
  czwartki od 15:00 do 19:00
 • Konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
  piątki od 15:00 do 19:00

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.
Aby uzyskać pomoc w formie interwencji kryzysowej należy zgłosić się do pracownika socjalnego w zespole pracowników socjalnych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Schronisko dla osób bezdomnych

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
Pobyt w Schroniskach przyznawany jest decyzją administracyjną. W tym celu należy zgłosić się do pracownika socjalnego w zespole pracowników socjalnych, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania na pobyt stały. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, zawiera z klientem kontrakt socjalny oraz wnioskuje o przyznanie pobytu w danym ośrodku wsparcia.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Osobom które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a jednocześnie nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy może zostać przyznany pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Aby uzyskać powyższą pomoc należy zgłosić się do pracownika socjalnego w zespole pracowników socjalnych, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania na pobyt stały. Przyznanie pobytu w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie wymaga zawarcia kontraktu socjalnego.
Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych jest odpłatny.

Schronienie tymczasowe w noclegowni.

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
Aby uzyskać pomoc w formie noclegowni należy zgłosić się do pracownika socjalnego w zespole pracowników socjalnych, ze właściwego względu na ostatni adres zamieszkania na pobyt stały.

Posiłki i niezbędne ubranie.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W ramach Programu w MOPS Czeladź realizowane są 2 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole lub w sytuacji braku możliwości realizacji świadczenia w formie posiłku dla dziecka w żłobku/przedszkolu/szkole z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie posiłku w Punkcie Żywienia MOPS Czeladź.

Adresaci programu:
MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

- tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom, których dochód nie przekracza kwoty 1552,00 zł oraz rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie).

Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi finansuje posiłki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a dla osób dorosłych w Punkcie Żywienia, który mieści się:

PUNKT ŻYWIENIA NR 1
Adres: Czeladź ul. 17 Lipca 27, tel. +48 32 265 14 42
godz. pracy od 12:00-14:00

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Szczególowy opis zasad i kryteryteriów przyznawania usług opiekuńczych w dziale Usługi opiekuńcze.

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu

Sprawienie pogrzebu

Prawo pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:

 1. pozostały małżonek(ka)
 2. krewni zstępni (dzieci, wnuki)
 3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
 5. powinowaci w linii prostej do 1stopnia

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w przypadku braku osób uprawnionych do sprawienia pogrzebu (wymienionych powyżej), pogrzeb przeprowadza gmina właściwa ze względu na  miejsce zgonu.
 Wymagane dokumenty:

 1. 2 akty zgonu
 2. karta zgonu
 3. zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok (W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo)

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wydawana przez prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
 
Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.
Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Decyzję administracyjną wydaje się po:

 1. przedstawieniu dokumentów potwierdzających:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający obywatelstwo)
  • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego
 3. stwierdzeniu, że:
  • dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wynoszącego dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, a w przypadku rodziny 600 zł na osobę
  • nie występuje okoliczność, o której mowa w art. 12 ustawy o pomocy (dysproporcja)
  • nie istniej inny możliwy tytuł do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotneg

Decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy (klienta).
W przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy (szpitala) udzielającego osobie świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres  90 dni od dnia złożenia wniosku przez klienta lub w przypadku wniosku świadczeniodawcy od dnia udzielenia choremu świadczenia.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenie jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.

Składka na ubezpieczenie nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
 • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Ośrodek pomocy społecznej zgłasza osoby do ubezpieczenia zdrowotnego.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest w okresie od dnia przyznania zasiłku stałego do dnia utraty prawa do zasiłku.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:44
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-02-29 10:29
Wytworzenie publikacji
Dorota Grela 2024-02-29 10:28
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-29 10:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry