Dodatek Węglowy

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. 17 lipca 12 (były sklep sportowy) od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • poniedziałek: 8.00-16.30
  • wtorek-czwartek: 8.00-15.00
  • piątek: 8.00-13.30

Telefony kontaktowe:

 • (32) 265 31 85
 • (32) 265 31 95

W przypadku składania wniosku w imieniu osoby trzeciej należy dołączyć pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku o dodatek węglowy.

Formularze są dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz na stronie internetowej www.mops.czeladz.pl w części poświęconej Dodatkowi Węglowemu.

PROSIMY O PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

DODATEK WĘGLOWY dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 złotych. Przedmiotowe świadczenie jest niezależne od dochodu.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do CEEB - centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej, rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne!

W przypadku budynków wielorodzinnych brak jest możliwości weryfikacji poszczególnych lokali mieszkalnych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W związku z powyższym osoby składające wniosek o dodatek węglowy, zamieszkujące w budynku wielorodzinnym, powinny posiadać dokument wydany przez Zarządcę/Właściciela nieruchomości potwierdzający sposób ogrzewania lokalu i rodzaj paliwa.
Można również posiadać oryginał/kserokopię indywidualnego wpisu lokalu do CEEB.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który wystąpił z wnioskiem jako pierwszy.

Jeżeli ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła (zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającego ciepło do budynków - w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ponadto dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Kategoria: Dodatek Węglowy [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-09-14 UPOWAŻNIENIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
UPOWAŻNIENIE 14.4KB zobacz
pdf 2022-08-17 KLAUZULA RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 581
KLAUZULA RODO 53.3KB zobacz
pdf 2022-08-17 WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1092
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO 1.85MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2022-08-17 12:21
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-02-20 10:07
Wytworzenie publikacji
Michał Goc - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 2024-02-20 10:07
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-20 10:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry