Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Dodatek dla Gospodarstw Domowych z tytułu wykorzystywania (..)

Dodatek dla Gospodarstw Domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źrodeł ciepła

Informacja dotycząca wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dniu 19 września 2022 roku została ogłoszona ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).


Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 roku:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. 17 lipca 12 (były sklep sportowy) od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • poniedziałek: 8.00-16.30
  • wtorek-czwartek: 8.00-15.00
  • piątek: 8.00-13.30
 • Telefony kontaktowe:
  • (32) 265 31 85
  • (32) 265 31 95

W przypadku składania wniosku w imieniu osoby trzeciej należy dołączyć pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła .

Formularze wniosków, klauzula informacyjna i upoważnienie dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz na stronie internetowej www.mops.czeladz.pl w części poświęconej dodatkom dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

PROSIMY O PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku.

Powyższa ustawa wprowadza między innymi dodatek dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek:

 • osoby fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osoby fizycznej oraz osób z nią spokrewnionych lub niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; (za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej).
 4. 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. i wypłaca w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

 

Kategoria: Dodatek dla Gospodarstw Domowych [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-27 Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
Wniosek 2.85MB zobacz
pdf 2022-09-23 Klauzula RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
Klauzula RODO 53.81KB zobacz
pdf 2022-09-23 Upoważnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
Upoważnienie 31.5KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2022-09-23 10:06
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-02-20 10:16
Wytworzenie publikacji
Janusz Górski 2024-02-20 10:16
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-20 10:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry