Strona główna/BIP/Formy Pomocy/REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 (..)

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych


Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz.

Powyższe oznacza, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe:

 • 2.100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1.500,00 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023r. - 30.06.2024r.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie do dnia 30 września 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych ze wskazaniem wysokości podatku VAT
 2. Dowód uiszczenia zapłaty za ww fakturę.
 3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
 4. W przypadku wpisu do CEEB dokonanego przez Zarządcę budynku w deklaracji zbiorczej, należy dostarczyć stosowny dokument lub zaświadczenie od Zarządcy potwierdzające iż dany lokal mieszkalny jest ogrzewany gazem ziemnym.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.


Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 30 września 2024r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty za 2022 r.

Dochód wyliczany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • w przypadku ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski należy składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego, poprzez aplikację mobilną Mobywatel,
 2. tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. 17 lipca 12 (były sklep sportowy) od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • poniedziałek: 8.00-16.30
  • wtorek-czwartek: 8.00-15.00
  • piątek: 8.00-13.30

Telefony kontaktowe

 • (32) 265 31 85
 • (32) 265 31 95

W przypadku składania wniosku w imieniu osoby trzeciej należy dołączyć pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku o refundację podatku VAT.

Formularze są dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz na stronie internetowej www.mops.czeladz.pl w części poświęconej Refundacji Podatku VAT.

PROSIMY O PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego.

 

Kategoria: REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R ORAZ DO 30 CZERWCA 2024 R. [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-01-30 WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ROKU 157.62KB zobacz
pdf 2023-01-30 UPOWAŻNIENIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
UPOWAŻNIENIE 21.26KB zobacz
pdf 2024-01-22 WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 472
WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 ROKU 158.01KB zobacz
pdf 2024-03-14 KLAUZULA RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
KLAUZULA RODO 58.83KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2023-01-30 13:27
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-02-20 09:43
Wytworzenie publikacji
Michał Goc - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 2024-02-20 09:42
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-20 09:42
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry