Strona główna/BIP/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mops.czeladz.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane elementy nie posiadają treści alternatywnej oraz opisu alternatywnego,
 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane elementy posiadają niepoprawnie zdefiniowaną listę,

Aktualnie niedostępnymi są jedynie pliki do pobrania. Rozpoczeliśmy szereg działań wraz z cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Kontakt pod adresem e-mail:
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 265 14 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Siedziba główna
Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27

 • W budynku siedzibę mają: Dyrekcja, Dział Świadczeń Społecznych, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Administracji, Dział Zamówień Publicznych i Windykacji, Główni Administratorzy, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Inspektor Ochrony Danych, Dział Finansowo-Księgowy, Punkt Żywienia, Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu, Dział Kadr i Spraw Pracowniczych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Budynek posiada dwa wejścia dla klientów, w tym jedno jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Pracownik punktu ochrony umiejscowionego bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku informuje pracownika danego Działu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej. Pracownik Działu pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do odpowiedniego pomieszczenia. W razie konieczności kieruje się do wejścia
  z podjazdem, które umiejscowione jest przy sekretariacie - wejście z tyłu budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Budynek trzykondygnacyjny (1 podziemna + dwie naziemne), dla klientów udostępnione są dwie kondygnacje: parter oraz piętro.
 • Na parterze wzdłuż ściany zamontowane są pochwyty.
 • Brak windy na piętro.
 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Wejście z podjazdem umiejscowione jest przy sekretariacie z tyłu budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przed wejściem głównym do budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Usługa dostępna jest online pod linkiem:
https://mops.czeladz.pl/bip/tlumacz-jezyka-migowego

Z usługi można również korzystać w wyznaczonym punkcie, znajdującycm się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi pod adresem:
41-250 Czeladź, ul 17 Lipca 27 pokój nr 9 (sekretariat na parterze budynku).

II. Siedziba Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. Alfreda Biedermanna 2

 • W budynku siedzibę mają: Dział Integracji Społecznej, Klub Seniora, Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą Niebieska Karta, Placówka Wsparcia Dziennego - Planeta Saturn, Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Budynek posiada dwa wejścia dla klientów, w tym wejście główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Pracownik punktu ochrony umiejscowionego bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku informuje pracownika danego Działu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.
  Pracownik Działu pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do odpowiedniego pomieszczenia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Budynek dwukondygnacyjny, dla klientów udostępnione obie kondygnacje: parter oraz piętro.
 • Wewnątrz budynku znajduje się urządzenie dla osób niepełnosprawnych umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami.
 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Podjazd umiejscowiony jest przed wejściem głównym do budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przed wejściem głównym do budynku znajduje się parking, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Usługa dostępna jest online pod linkiem:
https://mops.czeladz.pl/bip/tlumacz-jezyka-migowego

Z usługi można również korzystać w wyznaczonym punkcie, znajdującycm się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi pod adresem:
41-250 Czeladź, ul 17 Lipca 27 pokój nr 9 (sekretariat na parterze budynku).

III. Siedziba Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej
41-250 Czeladź, Rynek 22

Parter oraz pierwsze piętro budynku znajdują się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, Rynek 22

 • W ww. części budynku siedzibę ma: Dział Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do ww. części budynku prowadzą dwa wejścia dla klientów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Pracownik punktu ochrony umiejscowionego bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku informuje pracownika danego Działu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.
  Pracownik Działu pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do odpowiedniego pomieszczenia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Budynek czterokondygnacyjny, dla klientów MOPS udostępnione są dwie kondygnacje:
  parter oraz I. piętro,
 • Wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami.
 • Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na obu kondygnacjach udostępnionych dla klientów MOPS, tj. na parterze oraz I. piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Wejście główne do budynku na wysokości chodnika.
 • wejście boczne (na lewo od wejścia głównego) posiada podjazd.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przy jezdni przed wejściem głównym do budynku w bliskiej odległości znajduje się parking, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Usługa dostępna jest online pod linkiem:
https://mops.czeladz.pl/bip/tlumacz-jezyka-migowego

Z usługi można również korzystać w wyznaczonym punkcie, znajdującycm się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi pod adresem:
41-250 Czeladź, ul 17 Lipca 27 pokój nr 9 (sekretariat na parterze budynku).

IV. Lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 12

 • W lokalu siedzibę ma Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 • Zarządcą budynku od którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi wynajmuje przedmiotowy lokal jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZBK Sp. z o.o.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z chodnika publicznego i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Pracownik Działu przy wejściu głównym do lokalu kieruje osobę niepełnosprawną, zgodnie z celem wizyty.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Lokal na parterze budynku.
 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Lokal znajduje się na jednej kondygnacji, nie występują różnice poziomów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przed wejściem głównym do budynku w którym znajduje się lokal jest parking, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Usługa dostępna jest online pod linkiem:
https://mops.czeladz.pl/bip/tlumacz-jezyka-migowego

Z usługi można również korzystać w wyznaczonym punkcie, znajdującycm się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi pod adresem:
41-250 Czeladź, ul 17 Lipca 27 pokój nr 9 (sekretariat na parterze budynku).

V. Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1
Lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8.

 • W lokalu siedzibę ma Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi posiada lokal w użyczeniu od Gminy Czeladź, częściowym zarządcą przedmiotowego lokalu jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZBK Sp. z o.o.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Wejście do lokalu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schód przed wejściem).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Lokal na piętrze budynku.
 • Wejście schodami, brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Pracownik Działu pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do odpowiedniego pomieszczenia. Dostępne jest urządzenie wspomagające dla osób niepełnosprawnych tzw. schodołaz. W lokalu nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przed wejściem głównym do budynku w którym znajduje się lokal jest parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Usługa dostępna jest online pod linkiem:
https://mops.czeladz.pl/bip/tlumacz-jezyka-migowego

Z usługi można również korzystać w wyznaczonym punkcie, znajdującycm się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi pod adresem:
41-250 Czeladź, ul 17 Lipca 27 pokój nr 9 (sekretariat na parterze budynku).

 

 

Kategoria: Raporty o stanie zapewnienia dostępności MOPS Czeladź [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-03-08 Raport o stanie zapewnienia dostępności MOPS 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 810
Raport o stanie zapewnienia dostępności MOPS 2021.pdf 104.84KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:12
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2024-03-21 14:40
Wytworzenie publikacji
Izabela Stano 2024-03-21 14:43
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-03-21 14:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry