Strona główna/Aktualności/Stypendium szkolne 2023/2024

Stypendium szkolne 2023/2024

25 Sierpnia 2023

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi pragnie poinformować Państwa o możliwości uzyskania stypendium szkolnego dla:

  • uczniów szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Czeladź znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe z zastrzeżeniem ust. 12 - (art.90d) Ustawy o systemie oświaty.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi www.mops.czeladz.pl lub w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pokój nr 6.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS przy ulicy 17 Lipca 27 pok. nr 6 tel: 32 265-14-42
w godzinach:

  • poniedziałek 800 - 1600
  • wtorek - czwartek 800 - 1500
  • piątek 800 - 1300

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

do góry