Strona główna/Aktualności/Z POWER- em do pracy!

Z POWER- em do pracy!

21 Maja 2021

logo

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Z POWER- em do pracy! współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji: 01.05.2021 - 30.04.2023

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 osób młodych (16 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 18-29 lat* pozostających bez pracy w powiecie będzińskim. W szczególności osób, które pozostają bez pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2

Wartość projektu: 444 060,00 złotych, w tym 374 253, 77 złotych wkład EFS

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem:

  • 24 osoby (13 kobiet i 11 mężczyzn) które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 r.
  • 6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz osób długotrwale bezrobotnych.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

  1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia i doborowi najkorzystniejszych dla Uczestników i Uczestniczek projektu ofert pracy, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i potrzeb rozwoju zawodowego oraz zapotrzebowania lokalnego rynku pracy Pośrednictwo pracy/ doradztwo zawodowe - 30 osób;
  2. Bony zatrudnieniowe - 17 osób;
  3. Prace interwencyjne - 13 osób;

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 212 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 21

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie!

* wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) - wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

Plakat

do góry