Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Projekty / SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju

SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Czeladzi realizuje projekt pn. „SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 374 066 zł.

Wkład Unii Europejskiej: 1 167 956,10 zł.

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania społecznego osób dorosłych, dzieci oraz ich otoczenia z obszaru rewitalizowanego - Kolonia Saturn w Czeladzi.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2019-30.04.2021 roku.

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

1. Program wsparcia rodzicielstwa dla rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym objętych asystenturą rodzin.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z wsparcia w formie: treningu kompetencji rodzicielskich, indywidualnego specjalistycznego poradnictwa, spotkań grup wsparcia, terapeutycznych i psychoedukacyjnych , treningu relacji przywiązaniowej.

2. Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dzieci i młodzież będą mogły liczyć na pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, wsparcie psychologiczne, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.

W ramach projektu min. 95 osób zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie.

Redakcja strony: SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Ledwoń Dominik2019-07-05 07:37:28
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2019-07-05 07:48:55
  • Wytworzenie publikacji:Adrian Drdzeń - kierownik Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej2019-07-05 07:48:38
  • Zatwierdzenie informacji:Adrian Drdzeń - kierownik Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej2019-07-05 07:48:38
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl