Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Pomoc materialna dla uczniów / Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Pomoc Materialna Dla Uczniów

   Informacja o udzieleniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź.

   Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

   stypendium szkolne  i  zasiłek szkolny.

   Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/373/2016 z dnia 28 września 2016 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Czeladź, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VI/104/2015 z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź, wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VIII/146/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/104/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 20 kwietnia 2015 Poz. 2357).

Stypendium szkolne.

   Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

  Miesięczna wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie z uwzględnieniem miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 – pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj Dz.U.2019r poz.1507) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 poz. 1358 w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych, oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca  w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym i przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2
 • Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zawiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to tylko uczniów szkół ponadpodstawowych).

 Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych.

   Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne- przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528,00zł netto od 1 października 2018.

   Jako rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące zgodnie z art.6 pkt.14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj Dz. U. z 2019r. poz. 1507). 

    Do obliczenia dochodu stosuje się zasady zawarte w art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu)  z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym, o których mowa w art.90c ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty,
 2. jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych,
 3. wartości świadczeń w naturze,
 4. świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie- użytecznych,
 5. zasiłków celowych,
 6. świadczenia wychowawczego 500 +.
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 8. Świadczenia z programu Dobry Start (300+)
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095);

Do wyliczenia dochodu przyjmujemy dochód netto, co w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oznacza pomniejszenie dochodu brutto o :

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ( faktycznie zapłacone)
 3. kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób ( pomniejszenie dotyczy alimentów płaconych poza budżet rodziny starającej się o stypendium – alimenty otrzymywane na dzieci zamieszkujące w rodzinie ubiegającej się o stypendium należy wliczać do dochodu).

   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 27, w terminie od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

   Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPS Czeladź lub w Dziale Pomocy Instytucjonalnej, pokój nr 10.

   Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) lub dokumenty potwierdzające uzyskiwane w rodzinie dochody.

  Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium szkolnego udzielają pracownicy MOPS przy ulicy 17 Lipca 27, Dział Administracji i Świadczeń, pokój nr 10 lub telefonicznie 32/ 265-14-42 w godzinach:

 • poniedziałek 800 - 1600
 • wtorek - czwartek 800 - 1500
 • piątek 800 - 1300
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
wykaz wydatków kwalifikowanych.pdf wykaz wydatków kwalifikowanych.pdf 16-04-21 13:38 598.37KB pobierz plik: wykaz wydatków kwalifikowanych.pdf
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf 17-07-20 11:18 189.38KB pobierz plik: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 18-08-28 10:09 4.66MB pobierz plik: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Klauzula Informacyjna Klauzula Informacyjna 20-06-16 10:44 81.62KB pobierz plik: Klauzula Informacyjna

Redakcja strony: Stypendium szkolne Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
 • Pierwsza publikacja:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 13:29:28
 • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2020-08-27 13:29:45
 • Wytworzenie publikacji:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 13:29:28
 • Zatwierdzenie informacji:Anna Mentel - kierownik Działu Administracji i Świadczeń2020-08-27 13:29:28
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl