Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Dodatki Mieszkaniowe/Informacja w związku z epidemią COVID-19

Informacja w związku z epidemią COVID-19

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r., poz.11). istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

 1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.,

 2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.,

 3.  ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu umieszcza na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego adnotację „ wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Do wniosku, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,  dołącza się następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

 2. oświadczenie, iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r., oraz że nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

Wnioskodawca składający ww. oświadczenia zawiera w nich klauzulę następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 1. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień 14 marca 2020r. oraz na dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu,

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu powinien zostać złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r. 

Po spełnieniu powyższych warunków dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku wszystkie dokumenty wymienione wcześniej, przy czym:

 1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.),

 2. wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień 14 marca 2020r. oraz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z mocą wsteczną,

 3. zaświadczenie o dochodach - dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
  (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. - zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.)

 Ponadto wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie - nr kontaktowy: 32 265 14 42

Podstawa prawna:  art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 11)

 

 

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ

Informujemy, że za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry